Overdracht ouders – kinderen

Al tijdens hun leven kunnen ouders bepaalde bezittingen, zoals een eigen woning, overdragen aan hun kinderen. Een tijdlang is dat zeer veel gedaan, omdat ouders bij opname in een verpleeg- of verzorgingstehuis verplicht waren hun eigen vermogen “op te eten”. Die verplichting bestaat nu niet meer. Bovendien moet tegenwoordig overdrachtsbelasting betaald worden en kan er sprake zijn van de heffing van erfbelasting, waardoor het nog maar in weinig gevallen echt aantrekkelijk is om uw eigen huis vroegtijdig over te dragen aan uw kinderen.

Ook moet er stil worden gestaan bij de inkomstenbelasting in verband met de gevolgen voor de hypotheekrenteaftrek en de mogelijke heffing in box 3. Daarnaast kan zo’n overdracht behoorlijk gecompliceerd zijn als er sprake is van inwonende ouders of inwonende kinderen. Notariskantoor Poppinghaus heeft alle kennis in huis om u een vakkundig advies te geven.

MOGELIJKE VERZWARING ERFBELASTING VOOR BESTAANDE SITUATIES

Sinds 1 januari 2010 is voor nieuwe gevallen waarin ouders onder voorbehoud van een vruchtgebruik het huis aan één of meerdere van hun kinderen willen overdragen, de situatie verslechterd. Hoe zit dat in elkaar? Door het wegvallen van het vruchtgebruik, omdat een ouder overlijdt,  “groeit” als het ware het eigendomsrecht van een kind. Het wordt dus meer waard. Die waardeaangroei wordt belast in de erfbelasting. Dit was altijd al zo, maar vanaf 1 januari 2010 wordt niet meer het verschil tussen de waarde van de woning op het tijdstip van de overdracht aan de kinderen minus de waarde van het vruchtgebruik ten behoeve van de ouder(s) belast, maar het verschil tussen de waarde van de woning op het tijdstip van het overlijden van de ouder minus de waarde van het oorspronkelijk vruchtgebruik van die ouder. Omdat vaak de woning in de loop van de jaren meer waard is geworden betekent dit een aanmerkelijke verzwaring van de erfbelasting.

Voor op 1 januari 2010 bestaande gevallen geldt een overgangsregeling:

Recent zijn door Pieter Omtzigt (tweede kamerlid van het CDA) vragen aan de Minister van Financiën gesteld. Met name wordt door hem de wens geuit een overgangsmaatregel te creëren voor de bestaande gevallen. Hierna onder “Reactie Staatssecretaris” is de door de staatsecretaris opgestelde overgangsmaat opgenomen.

Ook kunt u nog kijken naar een uitzending van TROS Radar waarin de kwestie aan de orde is gekomen (link:http://www.trosradar.nl/uitzending/item/1792/extreme-erfbelasting-door-inwonende-ouders/?tx_brmenu2010[year]=2011).

Reactie staatssecretaris

Uit de Nieuwsbrief van de KNB, 27 oktober 2011:

Overgangsregeling overdracht woning ouders-kinderen

Staatssecretaris Weekers van Financiën komt met een overgangsregeling voor artikel 10 Successiewet (SW) na de herziening van deze wet in 2010. De regeling is bedoeld voor kinderen die in het verleden het huis van hun ouders overgedragen hebben gekregen onder voorbehoud van vruchtgebruik.

Waardestijging valt niet onder artikel 10 SW

De overgangsregeling zal alleen gelden voor situaties die zijn ontstaan door een overdracht van de woning vóór 1 januari 2010. Het overgangsrecht zal erop neerkomen dat de betreffende belastingplichtigen bij het overlijden van (een van) hun ouders mogen uitgaan van de waarde van de woning op het tijdstip van de rechtshandeling waarbij de woning is overgedragen, vermeerderd met de waardestijging van 1 januari 2010 tot de overlijdensdatum. Hierdoor wordt een waardestijging tussen het moment van de rechtshandeling en 1 januari 2010 niet meegenomen voor de toepassing van artikel 10 SW. Het overgangsrecht zal ook gelden voor situaties waarin het vruchtgebruik inmiddels is omgezet in huur.

Omzetten huurrecht

Verder heeft de staatssecretaris aangegeven dat partijen de toepassing van artikel 10 SW alleen kunnen voorkomen wanneer de kinderen de (bloot) eigendom van de woning overdragen (terugverkopen of schenken) aan hun ouders. Artikel 10 SW blijft in zijn ogen van toepassing als de ouders hun vruchtgebruik omzetten (er afstand van doen) in een huurrecht!!

Vragen? Mocht u naar aanleiding van het vorenstaande vragen hebben, bijvoorbeeld of de overgangsmaatregel voor u geldt of hoe deze zou kunnen uitpakken in uw geval dan kunt u uiteraard altijd met ons contact opnemen via 053-5383777 of info@poppinghaus.nl.
VOOR INFORMATIE OF EEN AFSPRAAK BEL: 053 -5383777

Meld u aan voor onze nieuwsbrief