ALGEMENE VOORWAARDEN NOTARISKANTOOR POPPINGHAUS

 1. Besloten vennootschap:

Notariskantoor Poppinghaus B.V., hierna te noemen: “Notariskantoor Poppinghaus ”, is een besloten vennootschap, gevestigd te Losser.

 1. a. Opdrachtnemer:

Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Notariskantoor Poppinghaus.

 1. Opdrachtgever: de partij(en) die opdracht geeft(/geven).
 2. Aansprakelijkheidsbeperkingen:
 3. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheids- verzekering(en) aanspraak bestaat, vermeerderd  met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Desgevraagd worden over de (dekking onder de) door opdrachtnemer gesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering(en) inlichtingen verschaft.

De omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval het notariskantoor of de notaris zelf aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven geldt ook indien een bij de opdrachtnemer aangesloten (kandidaat-)notaris ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.

 1. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
 2. Uitvoering van de opdracht:
 3. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de opdracht wordt uitgevoerd.
 4. Opdrachtnemer zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de cliënt en in elk geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de cliënt (mede) namens de cliënt een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.
 5. Tarieven, opdracht, verschotten, betaling:
 6. Tenzij anders overeengekomen en tenzij voor de verrichting door opdrachtnemer een vast kantoortarief wordt gehanteerd, wordt het door de cliënt verschuldigde honorarium berekend aan de hand van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven van de betreffende medewerkers zoals deze periodiek door opdrachtnemer worden vastgesteld.

Het in de vorige zin bepaalde is eveneens van toepassing op door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden naar aanleiding van:

–       een handelen en/of nalaten van opdrachtgever en/of een door opdrachtgever ingeschakelde (rechts)persoon en/of een partij waarmee opdrachtgever de door opdrachtnemer uit te voeren overeenkomst is aangegaan, voor zover het honorarium dat gepaard gaat met deze aan opdrachtgever gerelateerde werkzaamheden niet door derden wordt vergoed en

–        een handelen en/of nalaten van een aan de opdrachtgever inzake een opdracht gelieerde persoon (zoals, in het geval van de afwikkeling van een nalatenschap, een (stief-) familielid).

Indien na de tot totstandkoming van de opdracht, doch voordat deze geheel is uitgevoerd, belastingen, lonen, prijzen en/of door te berekenen kosten van derden een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen bedrag dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover een andere afspraak hebben gemaakt.

 1.      –        Het in ontvangst nemen van een door opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever opgemaakte (concept-)akte impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht, tenzij dit binnen acht dagen na de ontvangst schriftelijk dan wel via email wordt weersproken.

–        De aanwijzing van de opdrachtnemer als notaris in een (koop)overeenkomst tussen opdrachtgever en één of meerdere andere partijen houdt een opdracht  aan de opdrachtnemer in en geldt als aanvaard indien en zodra de opdrachtnemer naar aanleiding van die overeenkomst werkzaamheden verricht. Deze opdracht houdt alle uit de betreffende overeenkomst voorvloeiende werkzaamheden in, voor zover deze
gebruikelijk op een notariskantoor worden verricht, tenzij bij de overeenkomst zelf, in een begeleidend of onverwijld aan de opdrachtnemer toegestuurd schrijven, anders blijkt.

 1. Verschotten die door opdrachtnemer ten behoeve van de cliënt worden betaald, worden separaat in rekening gebracht. Het hiervoor in de eerste twee zinnen van het sub 5.a. bepaalde is ten aanzien van de verschotten van overeenkomstige toepassing.
 2. Voor vaste kantoorkosten (zoals porti, telefoon, fax en fotokopieën) kan een percentage van het honorarium in rekening worden gebracht. Het hiervoor in de eerste twee zinnen van het sub 5.a. bepaalde is ten aanzien van de hier bedoelde kosten van overeenkomstige toepassing.
 3. Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 4. Betreffende het sub 5.a. bedoelde honorarium en de sub 5.b. en 5.c. bedoelde verschotten en kosten is opdrachtnemer gerechtigd , indien de aan een opdracht verbonden werkzaamheden langer lopen dan één maand, maandelijks tussentijds te declareren. De tussentijdse declaratie(s) zal/zullen worden verrekend op de hierna sub 5.g. bedoelde factuur die wordt opgemaakt ter gelegenheid van de afronding van de door opdrachtnemer, in het kader van de door de opdrachtgever verleende opdracht, te verrichten werkzaamheden
 5. Een (tussentijdse) declaratie, en/of nota van afrekening (hierna zowel gezamenlijk aan te duiden met: factuur), van opdrachtnemer dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, binnen veertien dagen, gerekend vanaf de factuurdatum, in Nederlandse valuta te worden voldaan door middel van overmaking ten gunste van een door de opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Het vorenstaande geldt met dien verstande dat indien de factuur een of meerdere akte(n) betreft, deze voorafgaand aan het passeren van de akte(n) aan opdrachtnemer dient te zijn voldaan, uiterlijk op de dag waarop de akte wordt getekend. Bij gebreke hiervan kan Notariskantoor Poppinghaus haar werkzaamheden opschorten nadat partijen bij de akte daarvan in kennis zijn gesteld. Notariskantoor Poppinghaus is niet aansprakelijk voor eventuele schade dientengevolge ontstaan.
 6. Indien geen tijdige betaling door Notariskantoor Poppinghaus is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en aansprakelijk voor de kosten, die Notariskantoor Poppinghaus,  zowel in als buiten rechte, ter inning van de vordering maakt.

Tevens is door de opdrachtgever over het te betalen bedrag vanaf het moment van ontstaan van de betalingsverplichting de wettelijke rente verschuldigd. Indien Notariskantoor Poppinghaus een tweede betalingsherinnering moet versturen, worden € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht.

 1. Alle gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten, die de opdrachtnemer maakt als gevolg van niet-nakoming door de opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen voor rekening van de opdrachtgever. De kosten zullen In ieder geval in rekening worden gebracht conform de wettelijke regeling daaromtrent, zoals neergelegd in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, met een
  minimum van € 40,00.
 2.       In het geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van de hiervoor vermelde tarieven, verschotten en/of kosten.
 3. Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van deze betreffende rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de betreffende natuurlijke persoon derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijke persoon.
 4. Rentevergoeding:

Indien de opdrachtnemer cliëntengelden onder zich houdt, zal worden getracht deze gelden op een zo veilig mogelijke wijze en tegen een zo gunstig mogelijke rente uit te zetten bij één of meerdere financiële instellingen waarbij de opdrachtnemer een rekening aanhoudt.

De opdrachtnemer kan geen rentecondities bedingen die particulieren gebruikelijk genieten op hun eigen spaargelden.

Over bedragen vanaf €.25.000,–, die langer dan één maand door de opdrachtnemer onder zich worden gehouden, wordt een rente vergoed onder aftrek van de kosten van beheer.

 1. Reclames:
 2. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuur bedrag dienen schriftelijk binnen zestig dagen na de ondertekening van de betreffende akte(n) of na het toezenden van de stukken (anders dan afschriften van akten) of na het toezenden van een advies waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen zestig dagen na ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
 3. Reclames als hiervoor sub 7.a. bedoeld, schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
 4. In het geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door opdrachtgever reeds betaalde honorarium.
 5. Klachten en geschillen:

In het geval waarin de opdrachtgever een klacht heeft jegens de opdrachtnemer, respectievelijk jegens (een van) de bij haar werkzame personen, zal hij deze eerst aan de opdrachtnemer naar voren brengen. Wordt daarop, naar de mening van de opdrachtgever, niet of niet op voldoende bevredigende wijze gereageerd dan verwijzen we naar de klachten en geschillenregeling notariaat. Hiervoor verwijzen we u naar www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl, die op onze dienstverlening van toepassing is.

 1. Vervaltermijn vorderingsrechten:

Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

De in dit artikel bedoelde vorderingsrechten en/of bevoegdheden schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

 1. WWFT

Het merendeel van de dienstverlening van notarissen valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme. In verband hiermee kan de opdrachtnemer verplicht zijn om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij de ter zake bevoegde autoriteiten. Volgens de wet mag de opdrachtnemer haar opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen. Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich daarmee akkoord.

Indien de belastingdienst inlichtingen opvraagt omtrent situaties en transacties is opdrachtnemer verplicht deze informatie te verstrekken. Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich daarmee akkoord.

 1. Omschrijving van degenen die zich op deze algemene voorwaarden kunnen beroepen:

Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurder(s) van Notariskantoor Poppinghaus , alsmede ten behoeve van degenen die voor de Notariskantoor Poppinghaus werkzaam zijn of zijn geweest, alsmede hun rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel.

 1. Keuze toepasselijk recht; forumkeuze:

De rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruikmaken, is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter, die bevoegd is voor de vestigingsplaats Losser.

 

Meld u aan voor onze nieuwsbrief