ALGEMENE VOORWAARDEN NOTARISKANTOOR POPPINGHAUS

1.       Besloten vennootschap:

Notariskantoor Poppinghaus B.V., hierna te noemen: “Notariskantoor Poppinghaus ”, is een besloten vennootschap,
gevestigd te Losser.

2.       a      Opdrachtnemer:

Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard
en uitgevoerd door Notariskantoor Poppinghaus.

b.      Opdrachtgever:

de partij(en) die opdracht geeft(/geven).

3.      Aansprakelijkheidsbeperkingen:

a.      Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit
hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheids- verzekering(en) aanspraak bestaat,
vermeerderd  met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de
verzekeraars is. Desgevraagd worden over de (dekking onder de) door opdrachtnemer gesloten
beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) inlichtingen verschaft.

De omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval het notariskantoor of de notaris zelf
aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van
door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of
andere zaken, geen uitgezonderd.

De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven geldt ook indien een bij de opdrachtnemer aangesloten
(kandidaat-)notaris ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.

b.      De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is
doordat de opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

4.      Uitvoering van de opdracht:

a.       Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de opdracht wordt uitgevoerd.

b.       Opdrachtnemer zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de cliënt en in elk
geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk
voor tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de cliënt (mede)
namens de cliënt een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde
derden te aanvaarden.

5.      Tarieven, opdracht, verschotten, betaling:

a.       Tenzij anders overeengekomen en tenzij voor de verrichting door opdrachtnemer een vast kantoortarief wordt
gehanteerd, wordt het door de cliënt verschuldigde honorarium berekend aan de hand van het aantal bestede
uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven van de betreffende medewerkers zoals deze periodiek
door opdrachtnemer worden vastgesteld.

Het in de vorige zin bepaalde is eveneens van toepassing op door de opdrachtnemer verrichte
werkzaamheden naar aanleiding van:

–       een handelen en/of nalaten van opdrachtgever en/of een door opdrachtgever ingeschakelde (rechts)
persoon en/of een partij waarmee opdrachtgever de door opdrachtnemer uit te voeren overeenkomst is
aangegaan, voor zover het honorarium dat gepaard gaat met deze aan opdrachtgever gerelateerde
werkzaamheden niet door derden wordt vergoed en

–       een handelen en/of nalaten van een aan de opdrachtgever inzake een opdracht gelieerde persoon
(zoals, in het geval van de afwikkeling van een nalatenschap, een (stief-) familielid).
Indien na de tot totstandkoming van de opdracht, doch voordat deze geheel is uitgevoerd, belastingen,
lonen, prijzen en/of door te berekenen kosten van derden een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer
gerechtigd het overeengekomen bedrag dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en
opdrachtnemer hierover een andere afspraak hebben gemaakt.

b.       –      Het in ontvangst nemen van een door opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever opgemaakte
(concept-)akte impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht, tenzij dit binnen acht dagen na
de ontvangst schriftelijk dan wel via email wordt weersproken.

–      De aanwijzing van de opdrachtnemer als notaris in een (koop)overeenkomst tussen opdrachtgever en
één of meerdere andere partijen houdt een opdracht  aan de opdrachtnemer in en geldt als aanvaard
indien en zodra de opdrachtnemer naar aanleiding van die overeenkomst werkzaamheden verricht. Deze
opdracht houdt alle uit de betreffende overeenkomst voorvloeiende werkzaamheden in, voor zover deze
gebruikelijk op een notariskantoor worden verricht, tenzij bij de overeenkomst zelf, in een begeleidend of
onverwijld aan de opdrachtnemer toegestuurd schrijven, anders blijkt.

c.       Verschotten die door opdrachtnemer ten behoeve van de cliënt worden betaald, worden separaat in rekening
gebracht. Het hiervoor in de eerste twee zinnen van het sub 5.a. bepaalde is ten aanzien van de verschotten
van overeenkomstige toepassing.

d.       Voor vaste kantoorkosten (zoals porti, telefoon, fax en fotokopieën) kan een percentage van het honorarium in
rekening worden gebracht. Het hiervoor in de eerste twee zinnen van het sub 5.a. bepaalde is ten aanzien
van de hier bedoelde kosten van overeenkomstige toepassing.

e.       Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

f.       Betreffende het sub 5.a. bedoelde honorarium en de sub 5.b. en 5.c. bedoelde verschotten en kosten is
opdrachtnemer gerechtigd , indien de aan een opdracht verbonden werkzaamheden langer lopen dan één
maand, maandelijks tussentijds te declareren. De tussentijdse declaratie(s) zal/zullen worden verrekend op de
hierna sub 5.g. bedoelde factuur die wordt opgemaakt ter gelegenheid van de afronding van de door
opdrachtnemer, in het kader van de door de opdrachtgever verleende opdracht, te verrichten werkzaamheden
g.       Een (tussentijdse) declaratie, en/of nota van afrekening (hierna zowel gezamenlijk aan te duiden met: factuur),
van opdrachtnemer dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, binnen veertien dagen, gerekend vanaf
de factuurdatum, in Nederlandse valuta te worden voldaan door middel van overmaking ten gunste van een
door de opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Het vorenstaande geldt met dien verstande dat indien de
factuur een of meerdere akte(n) betreft, deze voorafgaand aan het passeren van de akte(n) aan
opdrachtnemer dient te zijn voldaan, uiterlijk op de dag waarop de akte wordt getekend. Bij gebreke hiervan kan
Notariskantoor Poppinghaus haar werkzaamheden opschorten nadat partijen bij de akte daarvan in kennis zijn
gesteld. Notariskantoor Poppinghaus is niet aansprakelijk voor eventuele schade dientengevolge ontstaan.

h.      Indien geen tijdige betaling door Notariskantoor Poppinghaus is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en
aansprakelijk voor de kosten, die Notariskantoor Poppinghaus,  zowel in als buiten rechte, ter inning van de
vordering maakt.

Tevens is door de opdrachtgever over het te betalen bedrag vanaf het moment van ontstaan van de
betalingsverplichting de wettelijke rente verschuldigd. Indien Notariskantoor Poppinghaus een tweede
betalingsherinnering moet versturen, worden € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht.

i.       Alle gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten, die de opdrachtnemer maakt als gevolg van
niet-nakoming door de opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen voor rekening van de
opdrachtgever. De kosten zullen In ieder geval in rekening worden gebracht conform de wettelijke regeling
daaromtrent, zoals neergelegd in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, met een
minimum van € 40,00.

j.      In het geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten
behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van de
hiervoor vermelde tarieven, verschotten en/of kosten.

k.      Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, is, indien deze
natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van deze betreffende rechtspersoon,
deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de
betreffende natuurlijke persoon derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie,
onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld
dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijke persoon.

6.      Rentevergoeding:

Indien de opdrachtnemer cliëntengelden onder zich houdt, zal worden getracht deze gelden op een zo veilig
mogelijke wijze en tegen een zo gunstig mogelijke rente uit te zetten bij één of meerdere financiële instellingen waarbij
de opdrachtnemer een rekening aanhoudt.

De opdrachtnemer kan geen rentecondities bedingen die particulieren gebruikelijk genieten op hun eigen spaargelden.

Over bedragen vanaf €.25.000,–, die langer dan één maand door de opdrachtnemer onder zich worden gehouden,
wordt een rente vergoed onder aftrek van de kosten van beheer.

7.      Reclames:

a.       Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuur bedrag dienen schriftelijk binnen
zestig dagen na de ondertekening van de betreffende akte(n) of na het toezenden van de stukken (anders dan
afschriften van akten) of na het toezenden van een advies waarover opdrachtgever reclameert, dan wel
binnen zestig dagen na ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek
redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

b.       Reclames als hiervoor sub 7.a. bedoeld, schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

c.       In het geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in
rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde
werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar
evenredigheid van het door opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

8.       Klachten en geschillen:

In het geval waarin de opdrachtgever een klacht heeft jegens de opdrachtnemer, respectievelijk jegens (een van) de
bij haar werkzame personen, zal hij deze eerst aan de opdrachtnemer naar voren brengen. Wordt daarop, naar de
mening van de opdrachtgever, niet of niet op voldoende bevredigende wijze gereageerd dan verwijzen we naar de
klachten en geschillenregeling notariaat. Hiervoor verwijzen we u naar www.knb.nl en
www.degeschillencommissie.nl, die op onze dienstverlening van toepassing is.

9.      Vervaltermijn vorderingsrechten:

Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met door
opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene
bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

De in dit artikel bedoelde vorderingsrechten en/of bevoegdheden schorten de betalingsverplichting van de
opdrachtgever niet op.

10.    WWFT

Het merendeel van de dienstverlening van notarissen valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en
financiering terrorisme. In verband hiermee kan de opdrachtnemer verplicht zijn om situaties of transacties met een
ongebruikelijk karakter te melden bij de ter zake bevoegde autoriteiten. Volgens de wet mag de opdrachtnemer haar
opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen. Met het verstrekken van de opdracht verklaart
de opdrachtgever zich daarmee akkoord.

Indien de belastingdienst inlichtingen opvraagt omtrent situaties en transacties is opdrachtnemer verplicht deze
informatie te verstrekken. Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich daarmee akkoord.

11.    Omschrijving van degenen die zich op deze algemene voorwaarden kunnen beroepen:

Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurder(s) van
Notariskantoor Poppinghaus , alsmede ten behoeve van degenen die voor de Notariskantoor Poppinghaus werkzaam
zijn of zijn geweest, alsmede hun rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel.

12.    Keuze toepasselijk recht; forumkeuze:

De rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten
gebruikmaken, is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de
Nederlandse rechter, die bevoegd is voor de vestigingsplaats Losser.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief