Aansprakelijkheid na uittreding uit een v.o.f.

Onlangs heeft de kantonrechter uitspraak gedaan in een zaak waarbij ex-firmant X aangesproken werd door cliënt Y van de vof die daarmee een duurovereenkomst had gesloten toen X nog firmant was. De kantonrechter heeft de vordering van Y toegewezen, omdat de betreffende verbintenis voortvloeit uit een overeenkomst die Y met de vennootschap had gesloten voordat X uit de vof was getreden. In hoger beroep overweegt het Hof onder meer dat een uitgetreden firmant na zijn uittreding tegenover schuldeisers van de vof hoofdelijk aansprakelijk blijft voor verbintenissen die vóór zijn uittreding zijn aangegaan.

Y vordert betaling van bedragen die na uittreding van X verschuldigd zijn geworden op grond van een voordien gesloten duurovereenkomst. Als uitgangspunt geldt dat een vennoot na zijn uittreding in beginsel ook op betaling van zodanige bedragen kan worden aangesproken. De vraag wanneer dat in het algemeen hetgeval is in het midden latend, oordeelt het Hof dat X op grond van de omstandigheden aansprakelijk is voor de gevorderde bedragen. Het Hof overweegt hiertoe dat gelet op de aard van onderhavige overeenkomst, het op de weg van X had gelegen om Y ervan op de hoogte te stellen dat hij was uitgetreden uit de firma en dat zijn compagnon de onderneming als eenmanszaak zou voortzetten dan wel de overeenkomst met Y op te zeggen. Immers, Y kon zich ten tijde van het sluiten van de overeenkomst verhalen op twee vennoten. Y mocht zonder andersluidend bericht ervan uitgaan dat dit nog steeds het geval was. Weliswaar had Y door raadpleging van het handelsregister kunnen weten dat de firma was ontbonden, maar dit zou gezien de aard van de overeenkomst impliceren dat zij regelmatig het handelsregister zou moeten raadplegen om te bezien of er een wijziging was opgetreden, teneinde te kunnen bepalen of zij mogelijk in haar verhaalspositie werd benadeeld. Dit kon redelijkerwijs niet van Y worden gevergd. Dat Y is ingelicht of dat de overeenkomst is opgezegd, is niet gebleken.

 

Meld u aan voor onze nieuwsbrief